Dringend vroegtijdige aanpak nodig voor type 2 diabetes: parlementaire rondetafelconferentie formuleert concrete voorstellen

12-10-2017

Brussel, 12 oktober 2017 - Een vroegtijdige aanpak van type 2 diabetes is noodzakelijk en dringend, want zonder aanpassing van het huidige gezondheidsbeleid zal naar schatting één op de tien volwassenen tegen 2030 diabeet zijn. Met dit vooruitzicht en op uitnodiging van de Diabetes Liga en de Association Belge du Diabète debatteren vandaag Belgische diabetesexperten in de Kamer van volksvertegenwoordigers over de implementatie van de Berlin Declaration in ons land. Ze bespreken er hoe de zorg voor type 2 diabetespatiënten kan worden verbeterd op vlak van preventie, vroegtijdige diagnose, controle en toegang tot behandeling. De artsen-specialisten dringen bovendien aan op meer logica in de terugbetaling van geneesmiddelen voor diabetes.

Van Berlijn tot Brussel

De Verklaring Van Berlijn werd in december 2016 door experten uit 38 landen aangenomen tijdens de Global Diabetes Policy Forum in Berlijn, waaraan gerenommeerde diabetesexperten, patiëntenverenigingen en politici van over de hele wereld deelnamen.

De Verklaring geeft een overzicht van de best practices en aanbevelingen om in een vroegtijdig stadium vooruitgang te boeken in de aanpak van type 2 diabetes. “Ik ben zeer verheugd om een  rondetafelconferentie in De Kamer te kunnen voorzitten samen met mijn collega’s Nathalie Muylle en Dirk Janssens voor een publiek van artsen, zorgverleners, beleidsmakers, patiënten en farmabedrijven,” zegt volksvertegenwoordiger Yoleen Van Camp, die de Verklaring mee ondertekende. “Dit overleg met de diabetessector past binnen de aanbevelingen van Berlijn, namelijk een groter bewustzijn voor type 2 diabetes creëren en concrete voorstellen formuleren die het Belgisch diabetesbeleid kunnen verbeteren,” aldus Yoleen Van Camp.

 

Zinvol screenen en preventie verbreden

In de eerste plaats kunnen hoogrisicopersonen met type 2 diabetes in ons land op een betere manier worden opgespoord en begeleid. Voorzitter van de Association Belge du Diabète, Professor Dr. Martin Buysschaert:We moeten vooral streven naar een zinvolle screening, aan de hand van een risicotest (FINDRISC) die de risicofactoren op basis van een aantal parameters zoals leeftijd, BMI en beweging evalueert. Daarnaast moet ook zinvol aan brede preventie worden gedaan waarbij het opmeten van bloedsuikergehalte hand in hand gaat met een leefstijlprogramma op basis van voedings- en bewegingsadvies.” 

 

Vroegtijdige diagnose dankzij geïntegreerde data

In België hebben we onvoldoende overzicht van de diabetespatiënten die worden opgevolgd en wat de positieve resultaten hiervan zijn. Geïntegreerde klinische data kunnen hieraan tegemoetkomen en bovendien de kwaliteit van de behandeling van de diabetespatiënt verbeteren omdat proactiever en patiëntgerichter kan worden opgetreden.

 

Type 2 diabetes vroegtijdig onder controle krijgen

De diabetespatiënt staat centraal want samen met het multidisciplinaire team (diabeteseducator, huisarts, diëtist, kinesist,…) dat hem omringt is hij verantwoordelijk voor het controleren van zijn aandoening. Het gaat met name om het besef over de ernst van zijn situatie, de nood aan beweging en de juiste voeding, therapietrouw aan de medicatie en opvolging van de richtlijnen. Deze zogenaamde ‘educatie’ is een continu proces dat niet enkel relevant is voor de diabetespatiënten in een vergevorderd stadium maar a fortiori voor zij die zich nog in een beginstadium van de ziekte bevinden. Ook secundaire preventie is bepalend voor het controleren van type 2 diabetes want door het voorkomen van complicaties, die bovendien 75% van de diabeteskost kunnen vormen, kan een betekenisvolle gezondheidswinst worden behaald.

 

De best mogelijke behandelingen kunnen bieden

En tenslotte moet een adequate toegang tot de best mogelijke behandelingen voor de patiënt worden gegarandeerd. Ook op dit vlak zijn er verbeterpunten. Voorzitter van de Diabetes Liga, Professor Dr. Christophe De Block: We hebben nood aan wetenschappelijk meer coherente en uniforme criteria voor de terugbetaling van geneesmiddelen zodat de artsen hun behandeling beter en bovendien sneller op maat van hun individuele diabetespatiënten kunnen afstellen. Meer duidelijkheid rond de bestaande behandelingen en meer ‘guidance’ voor de huisarts rond behandelingskeuze is een must.”

 


Over diabetes

Momenteel hebben 1 op 12 van de volwassen Belgen diabetes en schattingen wijzen uit dat dit verder zal oplopen tot 1 op 10 tegen 2030. Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In meer dan 90% van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Risicofactoren zijn overgewicht (vooral te dikke buik), leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden. Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar type 2 diabetes met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven.

 

De Association Belge du Diabète (ABD) (http://www.diabete-abd.be) en de Diabetes Liga (https://www.diabetes.be) zijn onafhankelijke verenigingen die streven naar zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Diabetes is een chronische aandoening die steeds prominenter aanwezig is in onze maatschappij. Beide patiëntenorganisaties zijn actief rond het informeren over diabetes, het vormen van een netwerk van mensen met diabetes en professionelen, het behartigen van belangen van mensen met diabetes en het ondersteunen en ontwikkelen van preventie-initiatieven. Ze werken nauw samen met de Internationale Diabetes Federatie (https://www.idf.org)

 

Contact

Diabetes Liga

Anke Claassen
Tel +32 9 220 05 20
GSM +32 486 46 34 08
anke.claassen@diabetes.be
www.diabetes.be

Association Belge du Diabète

Nicole Pirotte
Tel +32 2 374 31 95
GSM +32 494 65 42 08
Nicole.Pirotte@diabete-abd.be
www.diabete-abd.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht