Persbericht - Preventie meer dan ooit nodig!

17-12-2019

Gent, 17 dec. 2019 – Met grote verbazing vernam de Diabetes Liga het nieuws dat de Vlaamse Overheid zal snoeien in de ondersteuning van Vlaamse preventie. Net zoals haar partnerorganisaties, moet ook de Diabetes Liga 6% van haar subsidies inleveren. Concreet betekent dit dat er jaarlijks minimum 16.500€ minder middelen zullen zijn om in te zetten op preventie van type 2 diabetes. En dat terwijl preventie meer dan ooit nodig is!

De meest recente cijfers die Sciensano (1) naar buiten bracht op 20 november 2019, tonen aan dat het prevalentiecijfer m.b.t. diabetes nog hoger ligt dan tot nog toe werd aangenomen. De cijfers zijn onthutsend:

  • 1 op 10 van de volwassen bevolking heeft diabetes
  • Meer dan 1 op 3 personen met diabetes (37%) is niet gediagnosticeerd
  • 5% van de bevolking loopt een zéér sterk verhoogd risico op (pre)diabetes
  • 48% van de Belgen heeft overgewicht en 15% obesitas (één van de beïnvloedbare risicofactoren naast ongezonde leefstijl om type 2 diabetes te ontwikkelen)


Hoog tijd dus voor een nog meer doorgedreven preventiebeleid. De prevalentie van diabetes neemt  immers wereldwijd toe, vooral door de stijging van type 2 diabetes. In tegenstelling tot type 1 diabetes zijn er bij type 2 diabetes een aantal risicofactoren aan te duiden. Hoewel stijgende leeftijd en familiale belasting bijdragen tot het diabetesrisico, is type 2 diabetes voor 50 tot 60% te voorkomen door een gezonde leefstijl.

“Dit biedt mogelijkheden voor gerichte diabetespreventie”, zegt dr. Luk Buyse, voorzitter van de Diabetes Liga. “Omdat type 2 diabetes veelal een sluimerend, asymptomatisch verloop kent, zijn er veel argumenten om screening naar type 2 diabetes aan te moedigen. Door vroegdetectie en identificatie van hoogrisicopersonen kunnen immers maatregelen genomen worden om complicaties en het ontstaan van de aandoening te voorkomen.”
 

Diabetespreventie werkt in Vlaanderen

De Diabetes Liga adviseert, informeert, en werkt verschillende materialen en projecten uit die nodig zijn om de preventie van type 2 diabetes gestructureerd vorm te geven in Vlaanderen. Twee grote en succesvolle projecten die de laatste jaren werden ontwikkeld, zijn Zoet Zwanger en HALT2Diabetes.

De Diabetes Liga startte in 2009 het project Zoet Zwanger, met steun van de Vlaamse overheid.
Het doel? Alle betrokken zorgprofessionals en vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben (gehad) te sensibiliseren met betrekking tot het verhoogde risico op type 2 diabetes na de bevalling. Binnen het project wordt de preventieve opvolging bij de huisarts bevorderd via een vrijwillige registratie en jaarlijkse opvolging. 

Dr. Luk Buyse licht toe: “Tien jaar na de start hebben zich al meer dan 12.000 vrouwen geregistreerd over heel Vlaanderen. Ook hier tonen de cijfers duidelijk aan dat preventie en vroegdetectie, broodnodig zijn. Het risico op (pre)diabetes bij de geregistreerde vrouwen binnen Zoet Zwanger stijgt snel: na 5 jaar heeft reeds 21,6% van de vrouwen minstens één keer een gestoorde bloedglucosewaarde gerapporteerd, en dit stijgt naar 40,4% na 7 jaar.”

In HALT2Diabetes worden 45-plussers gesensibiliseerd en gescreend via een eenvoudige risicotest (FINDRISC – www.gezondheidskompas.be). Intussen werden reeds meer dan 29.000 screenings uitgevoerd op Vlaams niveau. 30% van de gescreende 45-plussers zijn gedetecteerd met een duidelijk verhoogd risico op type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen. Zij worden doorverwezen naar de huisarts voor verdere gerichte onderzoeken. Daarnaast worden ze begeleid naar een gezonde leefstijl via een laagdrempelig en terugbetaald leefstijlaanbod.

Personen die via de screening vroegtijdig gediagnosticeerd worden, worden naar het bestaande zorgaanbod geleid om de behandeling te optimaliseren. Op termijn zou deze 2-stapsscreening moeten uitmonden in een Vlaams bevolkingsonderzoek rond diabetes.
 

Oproep aan de Vlaamse overheid

De Diabetes Liga kreeg gisteren het verrassende nieuws dat er vanaf 1 januari 2020 ernstig zal worden gesnoeid in de ondersteuning van Vlaamse preventie door de Vlaamse overheid. De Diabetes Liga ziet zo 6% van haar werkingsbudget voor preventie verdwijnen.

Puur contradictorisch dus als je de impact van de succesvolle projecten en de alarmerende prevalentiecijfers in beschouwing neemt. De Diabetes Liga wil de Vlaamse overheid net oproepen om diabetes meer op de beleidsagenda te plaatsen. Diabetes is geen louter gevolg van een leefstijlverhaal, maar een steeds groeiende ziekte met een significante impact op het maatschappelijk leven en het budget gezondheidszorg. Voorkómen van diabetes en zijn verwikkelingen is de manier bij uitstek om, op langere termijn, te besparen op die belangrijke uitgaven. De diabetes Liga roept alle overheden, regionaal en federaal, op om een stevige langetermijnvisie te ontwikkelen rond diabetes en gerichte ziektepreventie.
 

Over de Diabetes Liga vzw

De Diabetes Liga streeft als onafhankelijke vereniging naar de beste zorg en omkadering voor wie met diabetes wordt geconfronteerd. Zowel mensen met diabetes en hun omgeving als iedereen die professioneel betrokken is, maken deel uit van de 500 vrijwilligers en haar meer dan 18.000 leden. De werking richt zich op verspreiden van kwalitatieve informatie, behartiging van de belangen van mensen met diabetes, creëren van een netwerk en ervaringsuitwisseling rond diabetes. In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het daarnaast concreet rond de preventie van type 2 diabetes.
 

Perscontact

Dr. Luk Buyse
Voorzitter Diabetes Liga

Luk.Buyse@mhdslauwe.be

0477/ 25.34.10

Kevin De Smedt (algemene communicatie)

Manager Marketing, Communicatie en Fondsenwerving

Kevin.desmedt@diabetes.be

0472/ 13.25.37

 

(1) J. Van der Heyden, D. Nguyen, F. Renard, et al. Belgisch gezondheidsonderzoek 2018. Brussel, België: Sciensano; rapportnummer: 2019/14.440/89. Beschikbaar op www.gezondheidsenquete.be

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht