Privacy

Privacyverklaring algemene werking Diabetes Liga

Artikel 1. Algemeen

Diabetes Liga vzw respecteert uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 – AVG). Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe Diabetes Liga, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Deze privacyverklaring geldt voor de algemene werking van Diabetes Liga, met inbegrip van de website www.diabetes.be, de webshop shop.diabetes.be en de websites Zoet Zwanger (www.zoetzwanger.be) en HALT2Diabetes (www.halt2diabetes.be).

Wanneer u zich lid maakt van de Diabetes Liga, een gift doet, zich via de website inschrijft voor een activiteit, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, wanneer u ons contactformulier invult of wanneer u ons uw CV of andere persoonlijke informatie opstuurt, stemt u ermee in dat Diabetes Liga de hierbij vermelde persoonsgegevens verzamelt en registreert. Diabetes Liga verbindt zich ertoe de privacy van alle leden en gebruikers van haar websites en de webshop te respecteren en er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Artikel 2. Welke gegevens en voor welke doeleinden?

De persoonsgegevens die wij in grote lijnen kunnen verzamelen zijn de volgende:

I. Informatie die u zelf verstrekt:

 • Vragen of klachten (cfr. webshop): voornaam, naam, e-mailadres, bericht.
 • Inschrijving lidmaatschap: voornaam, naam, telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum, beroep, rijksregisternummer, interesse type 1/type 2-diabetes informatie
 • Doneren: voornaam, naam, telefoonnummer, adresgegevens,rijksregisternummer, opmerking
 • Registratie en opvolging in het project ‘Zoet Zwanger’: voornaam, naam, adres, uw geboortedatum, email, telefoonnummer, gsm, lengte, gewicht, buikomtrek, (vermoedelijke) bevallingsdatum, naam en adres van huisarts, naam en adres van gynaecoloog, naam diabetesteam, resultaten nuchtere glycemiebepaling.
 • Inschrijving voor nieuwsbrieven: voornaam, naam, lidnummer, e-mailadres, beroepsprofiel
 • Inschrijving navorming incl. e-learning, wetenschappelijke vormingen en symposia: voornaam, naam, lidnummer, facturatienaam, e-mail, facturatieadres, BTW-nummer, beroepsprofiel
 • Webshop klantenbeheer: voornaam, naam, lidnummer, adresgegevens (levering/facturatie), bedrijfsnaam, BTW-nummer, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopgegevens.
 • Inschrijvingen diverse activiteiten: naam, voornaam, lidnummer, geboortedatum, rijksregisternummer, adres, e-mailadres, telefoon, gewicht, vaccinatiestatus, medische gegevens, foto.
 • Afspraken: voornaam, naam, reden afspraak.
 • Vacatures: voornaam, naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, professionele gegevens, interesses.
 • Inhoud van correspondentie met ons
 • Informatie van sociale media wanneer u naar onze website linkt

 

Deze gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, voortdurend te verbeteren en in het bijzonder om contact met u op te nemen of om vragen en klachten te beantwoorden. Deze gegevens worden verder gebruikt voor het beheer van uw account. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij.
In het kader van Zoet Zwanger worden alle verzamelde gegevens bijgehouden om de continuïteit te garanderen alsook in functie van de wettelijk verplichte rapportage van onze resultaten aan de Vlaamse overheid.

 

II. Automatisch verzamelde informatie:

 • Telkens wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken, om een optimale werking van onze website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze Cookie Policy.
 • Verder verzamelt Diabetes Liga ook statistische informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het informatieaanbod van de site verder op punt te stellen. 

 

Doeleinde

Rechtsgrond

Optimaliseren werking van website en webshop

Gerechtvaardigd belang

Voortdurende verbetering van dienstverlening

Gerechtvaardigd belang

Statistieken

Gerechtvaardigd belang

Beheer van inschrijvingen

Gerechtvaardigd belang en overeenkomst

Nieuwsbrieven

Gerechtvaardigd belang en/of toestemming

Beheer lidmaatschappen

Overeenkomst

Klantenbeheer webshop

Overeenkomst

 

Artikel 3. Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze database bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat betreft de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u ingeschreven bent. Om uit de database verwijderd te worden kan u zich uitschrijven via de instructies onderaan elke nieuwsbrief of door ons te contacteren via privacy@diabetes.be.


Artikel 4. Doorgifte aan derde partijen

Diabetes Liga geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij er wettelijke verplichtingen gelden, u toestemming heeft gegeven of ingevolge een gerechtelijk bevel. Wel maken wij gebruik van dienstaanbieders en -leveranciers die in onze naam optreden. Zij kunnen bijvoorbeeld onze informatietechnologiesystemen onderhouden of onze tijdschriften en/of promotiemateriaal versturen. Deze derde partijen zullen slechts toegestaan zijn de persoonsgegevens te verkrijgen en te verwerken die essentieel zijn voor de uitvoering van hun diensten. Zij zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en het is hen verboden om de persoonsgegevens voor ieder ander doeleinde te gebruiken.


Artikel 5. Beveiliging

Diabetes Liga erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Diabetes Liga beveiligt uw persoonsgegevens dan ook door middel van verschillende technische en organisatorische maatregelen waaronder firewalls, beveiligde servers, bescherming door middel van wachtwoorden en verwerkersovereenkomsten met derden die onze website en IT-toepassingen hosten.


Artikel 6. Uw rechten

Indien u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt, zowel actief als automatisch, heeft u de volgende rechten:


Recht op informatie en toegang

Diabetes Liga verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie. Met deze Privacyverklaring willen wij u alvast volledig informeren. U kunt uw persoonsgegevens ook te allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken.


Recht van wijziging, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

U kunt ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing. Hierbij dienen wel steeds het doeleinde, de rechtsgrond en de redelijkheid van het verzoek in acht genomen te worden. In bepaalde gevallen is een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om rechtsvorderingen te kunnen uitoefenen of onderbouwen. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op gegevenswissing.

U erkent wel de mogelijkheid dat Diabetes Liga bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

In bepaalde gevallen kunt u ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar tegen de verwerking en geautomatiseerde individuele besluitvorming

U beschikt over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

U beschikt tevens over het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht gegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of waar mogelijk aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.  

 

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven hebt, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming.

 

Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kunt u ons contacteren via privacy@diabetes.be.

 

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat Diabetes Liga inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen).

 

Artikel 7. Wijzigingen Privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze Privacyverklaring gelden vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van onze diensten na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de Privacyverklaring.


Artikel 8. Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze Privacyverklaring, kunt u Diabetes Liga contacteren:

•             Via e-mail: privacy@diabetes.be

•             Via telefoon: 09 220 05 20

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht